Rekrutacja

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola

Dyrektor Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej ogłasza rekrutację do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

Poniżej informacje o rekrutacji, wymagane dokumenty do pobrania, oraz zarządzenia dyrektora.

Dokumenty również można pobrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 - 13.00

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do przedszkola składają DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023.

W/w deklarację składa się w terminie 7 dni poprzedzających rekrutację, a więc w dniach 7. 02.2022r – 11.02.2022r

Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu, tzn. od 1 września 2022r.

DEKLARACJA

Rekrutację do przedszkola przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na WNIOSEK rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

Rekrutacją do przedszkola objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w latach 2016 2017, 2018, 2019) nie uczęszczające do przedszkola w bieżącym roku szkolnym.

W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w pierwszym terminie , przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

WNIOSEK

ZAŁ.1

ZAŁ.2

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA

ZARZĄDZENIE NR 3

ZARZĄDZENIE NR 4

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

14.02.2022r. – 4.03.2022r.

składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

 

7.03.2022r.–29.03.2022r

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

 

30.03.2022r.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

31.03.2022r.– 7.04.2022r.

potwierdzenie przez rodzica kandydata

woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

 

8.04.2022r.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

16.05.2022r. - 27.05.2022r.

składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

 

30.05.2022r - 14.06.2022r

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

 

15.06.2022 r.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16.06.2022r - 22.06.2022r.

potwierdzenie przez rodzica kandydata

woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

 

23.06.2022 r.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

 

 

Informacje dotyczące rekrutacji do klasy I

Dyrektor Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej ogłasza rekrutację do klasy I na rok szkolny 2022/2023

Poniżej informacje o rekrutacji, wymagane dokumenty do pobrania, oraz zarządzenia dyrektora.

Dokumenty również można pobrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 - 13.00

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia

ZGŁOSZENIE DO KLASY I

ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA

W przypadku wolnych miejsc w klasie I, mogą być przyjęte dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły na wniosek rodzica/opiekuna prawnego.

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016, kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

WNIOSEK DO KLASY I

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU

ZARZĄDZENIE NR 6

ZARZĄDZENIE NR 7

KARTA ZAPISU DO ŚWIETLICY

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I

7.03.2022r – 16.03.2022r.

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej.

 

17.03.2022r – 28.03.2022r.

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.

 

29.03.2022r.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

30.03.2022r – 8.04.2022r.

potwierdzenie przez rodzica kandydata

woli przyjęcia do klasy I w postaci pisemnego oświadczenia.

 

11.04.2022r.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym:

16.05.2022r - 27.05.2022r.  

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej.

 

11.06.2022r – 14.06.2022r.

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.

 

15.06.2022r.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

17.06.2022r – 22.06.2022r.

potwierdzenie przez rodzica kandydata

woli przyjęcia do klasy I w postaci pisemnego oświadczenia.

 

23.06.2022r.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.