Rekrutacja

 

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola

Dyrektor Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej ogłasza rekrutację do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Poniżej informacje o rekrutacji, wymagane dokumenty do pobrania, oraz zarządzenia dyrektora.

Dokumenty również można pobrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 - 13.00

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do przedszkola składają DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2023/2024.

W/w deklarację składa się w terminie 7 dni poprzedzających rekrutację, a więc w dniach 20. 02.2023r – 28.02.2023r

Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu, tzn. od 1 września 2023r.

DEKLARACJA

Rekrutację do przedszkola przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na WNIOSEK rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

Rekrutacją do przedszkola objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w latach 2017, 2018, 2019,2020) nie uczęszczające do przedszkola w bieżącym roku szkolnym.

W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w pierwszym terminie, przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

WNIOSEK

ZAŁ.1

ZAŁ.2

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA

ZARZĄDZENIE NR 4

 

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

1.03.2023r. – 17.03.2023r.

składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

 

20.03.2023r.–24.03.2023r

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

 

27.03.2023r.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

28.03.2023r.– 31.03.2023r.

potwierdzenie przez rodzica kandydata

woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

 

3.04.2023r.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

15.05.2023r. - 16.05.2023r.

składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

 

17.05.2023r - 18.05.2023r

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

 

19.05.2023 r.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22.05.2023r - 24.05.2023r.

potwierdzenie przez rodzica kandydata

woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

 

25.05.2023 r.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

 

Informacje dotyczące rekrutacji do klasy I

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej ogłasza rekrutację do klasy I na rok szkolny 2023/2024

Poniżej informacje o rekrutacji, wymagane dokumenty do pobrania, oraz zarządzenia dyrektora.

Dokumenty również można pobrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 - 13.00

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia

ZGŁOSZENIE DO KLASY I

ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA

W przypadku wolnych miejsc w klasie I, mogą być przyjęte dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły na wniosek rodzica/opiekuna prawnego.

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016, kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

WNIOSEK DO KLASY I

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU

ZARZĄDZENIE NR 6

KARTA ZAPISU DO ŚWIETLICY

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I

1.03.2023r – 31.03.2023r.

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej.

 

3.04.2023r – 11.04.2023r.

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.

 

12.04.2023r.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

13.04.2023r – 17.04.2023r.

potwierdzenie przez rodzica kandydata

woli przyjęcia do klasy I w postaci pisemnego oświadczenia.

 

18.04.2023r.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym:

 

24.04.2023r - 28.05.2023r.  

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej.

 

4.05.2023r – 5.05.2023r.

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.

 

8.05.2023r.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

9.05.2023r – 11.05.2023r.

potwierdzenie przez rodzica kandydata

woli przyjęcia do klasy I w postaci pisemnego oświadczenia.

 

12.05.2023r.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.