Rekrutacja

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola

Dyrektor Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej ogłasza rekrutację do przedszkola, oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020

 

Poniżej informacje o rekrutacji, wymagane dokumenty do pobrania, oraz zarządzenia dyrektora.

 

Dokumenty również można pobrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 - 13.00

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do przedszkola składają DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.

W/w deklarację składa się w terminie 7 dni poprzedzających rekrutację, a więc w dniach 14. 02.2019r – 22.02.2019r

Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu, tzn. od 1 września 2019r.

DEKLARACJA

Rekrutację do przedszkola przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na WNIOSEK rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

Rekrutacją do przedszkola objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w latach 2013, 2014, 2015, 2016) nie uczęszczające do przedszkola w bieżącym roku szkolnym.

W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w pierwszym terminie , przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

WNIOSEK

ZAŁ.1

ZAŁ.2

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA

 ZARZĄDZENIE NR 8

ZARZĄDZENIE NR 9

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

25.02.2019r. – 12.03.2019r. godz. 15.00

składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

 

13.03.2019r.–19.03.2019r

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

 

20.03.2019r. godz.14.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

21.03.2019r.–4.04.2019r. godz.14.00

potwierdzenie przez rodzica kandydata

woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

 

5.04.2019r. godz. 14.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

6.05.2019 r. - 10.05.2019 r. godz. 15.00

składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

 

13.05 - 27.05.2019r

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

 

28.05.2019 r. godz. 14.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

29.05 - 30.05.2019r. godz. 14.00

potwierdzenie przez rodzica kandydata

woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

 

31.05.2019 r. godz. 14.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Informacje dotyczące rekrutacji do klasy I

Dyrektor Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej ogłasza rekrutację do klasy I na rok szkolny 2019/2020

 

Poniżej informacje o rekrutacji, wymagane dokumenty do pobrania, oraz zarządzenia dyrektora.

 

Dokumenty również można pobrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 - 13.00

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia

ZGŁOSZENIE DO KLASY I

ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA

W przypadku wolnych miejsc w klasie I, mogą być przyjęte dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły na wniosek rodzica/opiekuna prawnego.

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016, kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

WNIOSEK DO KLASY I

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA

ZARZĄDZENIE NR 5

ZARZĄDZENIE NR 6

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy

11 - 22 marca 2019r. godz. 14.00

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej.

 

25marca – 9 kwietnia 2019r.

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.

 

10 kwietnia 2019r. godz. 9.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

11kwietnia – 24 kwietnia 2019r. godz. 14.00

potwierdzenie przez rodzica kandydata

woli przyjęcia do klasy I w postaci pisemnego oświadczenia.

 

25 kwietnia 2019r. godz. 14.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym:

7 - 10 maja 2019r.  godz. 14.00

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej.

 

13 maja – 17 maja 2019r.

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.

 

20 maja 2019r. godz. 9.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

21 maja – 24maja 2019r. godz. 14.00

potwierdzenie przez rodzica kandydata

woli przyjęcia do klasy I w postaci pisemnego oświadczenia.

 

28maja 2019r. godz. 14.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.