O szkole

Zespół Szkół w Woli Mieleckiej powołano w 1999r. Nadanie szkole imienia Józefa Maksymiliana Ossolińskiego nastąpiło 18 czerwca 2000r. W skład zespołu wchodzi przedszkole( utworzone w 2010r), sześcioletnia szkoła podstawowa oraz trzyletnie gimnazjum. Do obwodu gimnazjum oprócz Woli Mieleckiej należą miejscowości: Boża Wola, Goleszów, Książnice, Podleszany, Rydzów i Rzędzianowice.

W roku szkolnym 2012/2013 r. do Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej uczęszcza: 72 dzieci do trzech oddziałów przedszkolnych, 156 uczniów do 7 oddziałów szkoły podstawowej i 232 do 11 oddziałów gimnazjum. Łącznie w zespole uczy się 457 dzieci i młodzieży.

 

Oferta szkoły

Nasza szkoła w swoich działaniach kieruje się uniwersalnymi zasadami moralnymi. Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny. Podejmowane działania pedagogiczne i opiekuńczo-wychowawcze skierowane są na dobro naszych uczniów.

Dążymy do szkoły nowoczesnej, praworządnej, w której dydaktyka jest dynamicznie wspierana metodami aktywnymi. Naszym celem jest model szkoły otwartej na współpracę ze środowiskiem, instytucjami i ludźmi nauki.

Jesteśmy szkołą humanistyczną traktującą podmiotowo rodziców i uczniów, harmonijnie zintegrowaną ze społecznością lokalną. Kształcimy zdrowych, młodych Europejczyków, wierzących w swoje możliwości, łatwo nawiązujących kontakty i patrzących z optymizmem w przyszłość.

Kształcimy również tak, aby nasi absolwenci byli przedsiębiorczy, mobilni zawodowo, aby potrafili sobie stawiać jasno cele i konsekwentnie je realizowali. Realizujemy misję kształcenia i wychowania według przyjętej „Sylwetki absolwenta”.

Kadrę szkoły tworzy zespół osób nastawionych innowacyjnie wobec wykonywanych zadań. Szkoła jest znana w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie i zapewniająca zdrowe środowisko wychowawcze. Sprzyja to zgłaszaniu się do naszej szkoły uczniów również z poza obwodu szkolnego.

Ściśle współdziałamy z rodzicami, oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju.

Zapewniamy uczniom

- opiekę, bezpieczeństwo i pomoc, troskę o zdrowie,

- atmosferę wzajemnej życzliwości, otwartości, współpracy i szacunku we wzajemnych relacjach,

- poszanowanie godności osobistej,

- tolerancję wobec postaw i poglądów,

- poszukiwanie i kształtowanie wartości moralnych,

- sprzyjanie wszechstronnemu rozwojowi; rozwijanie samoświadomości,

- nabywanie, pogłębianie i wykorzystywanie zdobytej wiedzy,

- rozwijanie własnych zdolności i zainteresowań, pasji

- przygotowanie do świadomych, samodzielnych i odpowiedzialnych wyborów,

- opiekę pedagoga i psychologa

- zajęcia rozwijające zainteresowania, jak również wyrównujące braki edukacyjne,

- szeroki wachlarz imprez i uroczystości szkolnych,

- realizację ciekawych projektów edukacyjnych,

- zajęcia i wyjazdy integracyjne dla klas pierwszych gimnazjum

- zajęcia sportowo –rekreacyjne, udział w zawodach na różnych szczeblach

- udział w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich

- udział w akcjach ekologicznych, historycznych, językowych

- udział w e- twinningu (nawiązanie współpracy z rówieśnikami z Hiszpanii i Szwajcarii

 
Kadra pedagogiczna

W Zespole Szkół zatrudnionych jest 45 wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, w tym: 20 posiada kwalifikacje do nauczania dwóch i więcej przedmiotów, 11 nauczycieli jest egzaminatorami sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i matury, a 3 jest ekspertami ds. awansu zawodowego nauczycieli. Wśród zatrudnionej kadry 25 nauczycieli posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego, 11 nauczyciela mianowanego, 8 nauczyciela kontraktowego i 1 nauczyciel odbywa staż.

 
Baza szkoły

Szkoła mieści się w dwóch budynkach. Jeden z nich z 5 salami lekcyjnymi, przeznaczony jest dla najmłodszych dzieci oddziału przedszkolnego dla 5 i 6 - latków, oraz uczniów klas I – III. Również biblioteka szkolna i świetlica mieści się w tym budynku.

 

W budynku głównym uczą się klasy IV – VI szkoły podstawowej i klasy gimnazjum. Do nauczania przeznaczonych jest 14 sal lekcyjnych i 1 mała do zajęć językowych. Na zajęcia wychowania fizycznego przeznaczone są dwie sale gimnastyczne – jedna o pow. 288 m2 a druga o pow. 90 m2

 

W 2010r dobudowano budynek przedszkola w którym mieszczą się dwie sale do zajęć, szatnia, sala do zajęć logopedycznych i sala gimnastyczna. Przy przedszkolu znajduje się plac zabaw udostępniony dla najmłodszych dzieci w czasie zajęć oraz po południu.

 

Szkoła posiada kuchnię z jadalnią, gdzie przyrządza się dziennie ok. 150 dwudaniowych obiadów.

 

Szkoła jest wyposażona w nowoczesne pomoce i sprzęt dydaktyczny. Szkoła posiada 4 pracownie komputerowe (jedna dla edukacji wczesnoszkolnej),oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. W każdej klasie znajduje się dostęp do Internetu, sprzęt multimedialny – rzutnik i laptop. Dodatkowo w dwóch pracowniach umieszczono na stałe 2 tablice interaktywne. Natomiast z kolejnych trzech interaktywnych tablic przenośnych korzystają nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz języków obcych.

Szkoła dysponuje terenem zielonym przeznaczonym na zajęcia sportowe i rekreacyjne. Na działce szkolnej znajduje się również stadion sportowy z zapleczem, oddany do użytku w 2011r.

Obiekty szkolne są ogrodzone i monitorowane przez 16 kamer.